Orijentacija


Što je orijentacija?

Najkraće i najjednostavnije: orijentacija je sposobnost snalaženja u prostoru. No postoje i druge upotrebe riječi “orijentacija” koje su uglavnom sinonim za “opredjeljenje”, npr: politička orijentacija, profesionalna orijentacija itd. A nas ovdje zanima orijentacija u prostoru koji nas okružuje i u kojem je smješten svijet u kojem živimo. I još preciznije: onaj dio prostora kojim se u prirodi krećemo.

Orijentacija u užem smislu je pojam koji označava određivanje strana svijeta. Korijen mu je u latinskoj riječi oriens što znači istok. U prošlosti istok je bio važan iz vjerskih razloga.

Orijetacija u širem smislu obuhvaća i određivanje položaja, smjerova i udaljenosti. Obuhvaća i tehnike korištenja karte, kompasa i ostalih pomagala.

Posebni dio orijentacije je i navigacija. Navigacija je naziv na vođenje raznih vozila (brodova, automobila, zakoplova, svemirskih letjelica …) pomoću navigacijskih tehnika i pomagala.

U svrhu objašnjenja orijentacije, orijentacijskih vještina i pomagala napisan je priručnik “Orijentacija za planinare” sa ciljem da na sistematičan način prikaže korištenje orijentacijskih pomagala i tehnika. Priručnik opisuje klasičnu orijentaciju pomoću karte i kompasa ali i orijentaciju i navigaciju pomoću uređaja satelitske navijacije (GNSS). Obrađeni su i temelji kartografije nužni za snalaženje sa geografskim kartama koje se nalaze na Internetu.